Fono.fi - Äänitetietokanta

  • Info
  • Hjälp
  • Feedback

Introduktion

Fono.fi är en biblioteksanpassad version av skivarkivets Fono-databas vid Rundradion. Fono.fi har inte samma användargränssnitt som Rundradions interna Fono, därför har Fono.fi inte lika omfattande sökegenskaper. Uppgifterna om Rundradions nya skivor uppdateras med en liten fördröjning.

Vad Fono.fi innehåller – och inte innehåller

Fono.fi innehåller uppgifter om alla skivor som skaffats till Rundradions arkiv sedan 1974. Efter det har alla skivoe katalogiserats i Fono. Dessutom har Fono uppdaterats retroaktivt med uppgifter som rör äldre skivor. De viktigaste posterna utgörs av finländska 78-varvsskivor 1920-1960 och vinylskivorna (endast populärmusik) 1955-1965. p>

Fono innehåller alltså inte uppgifter om alla skivor i arkivet. Uppgifter om skivor som skaffats till arkivet 1965-1974 saknas i regel. Uppgifterna om dem finns enbart i Rundradions kartotek. Också en del av de äldre skivorna fattas. De här luckorna håller på att fyllas, men arbetet med dem kan ta flera år.

Förutom kommersiella skivor finns alla Rundradions masterband i Fono. Banden är musikinspelningar som Rundradion har skaffat permanent radieringsrätt till. Däremot finns inte andra musikinspelningar i radioarkivet i Fono.

Fonos historia i korthet

Det äldsta materialet i Fono är från 1974-1986, en period då skivarkivet tillämpade mikrofiche vid katalogiseringen av nya skivor. I september 1986 togs IBM:s program IDMS i bruk för databasen Fono och uppgifterna på mikrokorten fördes över i den. Mikrofichematerialet avviker från nyare material i Fono genom att texten i huvudsak är skriven med stora bokstäver. Dessutom har instrumentbenämningarna förkortats på olika sätt, vilket kan påverka sökning och sökresultat.

År 1997 ersattes skrivarkivets gamla centraldatorsystem med Oracle-databasen Fono2. Uppdateringen påverkade inte informationssökningen.

De retroaktivt införda uppgifterna om gamla skivor (1920-1965) motsvarar till sin form övriga poster i Fono2.

Innehållsbeskrivningen över dokumenten

Fono är ett redskap för redaktörerna då de söker skivor i skivarkivet. I katalogiseringen har i första hand behov i anslutning till programverksamheten beaktats. Fono innehåller i huvudsak de uppgifter som krävs då man rapporterar om låtar som spelats i radion för upphovsrättsliga organisationer. I dataformatet beaktas också hallåornas och pressens behov. Då katalogiseringen av skivor inleddes på Rundradion stod musikbiblioteksverksamheten i Finland ännu i sin linda. Därför tillämpas inte dagens katalogiseringsregler vid biblioteken i Fonon, utan skivarkivet har utvecklar sina egna regler.

Här följer inte en detaljerad redogörelse över katalogiseringsreglerna i Fono. Men en del egenskaper i Fono kan vara värda en förklaring och nyttiga för de som använder Fono.fi.

Inspelningsdokument och verkdokument (Ännitedokumentti och teosdokumentti

Strukturellt kan man dela in Fonos dokument i inspelningsdokument och verkdokument. I inspelningsdokument finns de allmänna uppgifterna om upptagningen (t.ex. cd eller lp), alltså de uppgifter som röra inspelningen i sin helhet. Så som titel, skivnummer, huvudexekutör m.m. Dessutom ingår i inspelningsdokumentet också uppgifter om alla låtar (titlar) på skivan.

Verkdokument omfattar uppgifter om ett verk på skivan (oftast en komposition som omfattar ett spår): verkets titel, kompositör, textförfattare, musikgenre och andra uppgifter om verkets ursprung. Alla skivor i Fono har p.g.a. resursbrist inte kunnat dokumenteras på verknivå. I praktiken innebär det att upphovsuppgifterna för vartenda verk inte återfinns i Fono, så att en sökning på kompositörens namn kan ge ett nollresultat- även om verket finns i Fono.

Klassisk musik och populärmusik

I katalogiseringen av klassisk musik används uniforma titlar i finsk form. De avviker ofta från skrivformen på skivetiketten. T.ex. Jean Sibelius violinkonserter är alltid beskrivna enligt formen ”Konsertto viululle”. Också namnen på orkestrar och andra ensembler återges uniforma, även om namnet skriv avvikande på skivetiketten.

Namnen på verk och exekutörer inom populärmusiken återges i mån av möjlighet också i den form de har på skivetiketten. För översatta schlagers anges oftast originaltiteln, om den är känd. I vissa fall har skrivformen förenhetligats, så att olika skrivsätt hänvisar till varandra.

Beställning
Rundradions skivarkiv förmedlar inte beställningar på kopior på de inspelningar som är katalogiserade i Fono.

Skivarkivet svarar inte för felaktigheter i de uppgifter som finns i Fono. Även om skivarkivet gör sitt bästa för att garantera riktiga uppgifter finns det alltid en risk för fel. Oftast ligger grunden till felaktiga uppgifter i den ursprungliga skivetiketten. Uppgifterna i Fono påverkar inte kompositörernas eller exekutörernas upphovsrättsliga ersättningar. Enligt ett avtal mellan Rundradion, Teosto och Gramex granskas ersättningsrelaterade uppgifter separat.

Skivarkivet är tacksamt över korrigeringsförslag kring uppgifter i Fono. Adressen för feedback är aanilevysto@yle.fi. Skivarkivet hinner inte svara på alla kommentarer och kan inte heller lova att alla korrigeringsförslag beaktas i Fono.

Skivarkivet
PB 15
00024 YLEISRADIO

‹ Tillbaka